Versie : December 2023

 

De Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.    Uw relatie met Bakkerij Schoofs

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via onze webshop zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Bakkerij Schoofs ,Glenn Vercruyssen, Eenmanszaak, Maatschappelijke zetel : Emile Verhaerenstraat 67, 2870 Puurs – Sint-Amands, België, BTW-nummer BE 0790.587.414, E-Mail Adres : info@bakkerij-schoofs.be,Telefoon Nummer 0032 (0)52 34 24 69.Verder Bakkerij Schoofs  genoemd.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Bakkerij Schoofs, zijn op uwovereenkomst met Bakkerij Schoofs  altijd ten minste de bepalingen enverkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Bakkerij Schoofs  met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door.

Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

2.    De algemene verkoopsvoorwaarden accepteren

  • Door gebruik te maken van onze webshop en onze site accepteert u automatisch onze algemene verkoopsvoorwaarden

 

3.    Aanbiedingen, prijzen, afbeeldingen & producten

3.1 Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Schoofs  zijn vrijblijvend. De prijzen van de webshop kunnen afwijken van de prijzen in het verkooppunt (zie 1.1). Bakkerij Schoofs  accepteert geen aansprakelijkheid voor typ- of drukfouten.

3.2 Alle foto’s op onze webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen daarom mogelijk visueel afwijken.

3.3 Bakkerij Schoofs  behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

  • Alle geldende prijzen zijn steeds prijzen inclusief btw en eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.

 

4.    Bestellingen

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Bakkerij Schoofs .

4.2 Bakkerij Schoofs  behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

4.3 Bakkerij Schoofs  kan u ten alle tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag om uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.

 

5.    Leveringen

5.1 Bakkerij Schoofs  levert de via de webshop bestelde goederen af in haar verkooppunt/winkel, waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren. (of indien broodtoer levering voorziet leveren op de door uopgegeven  locatie en in de vastgelegde postcodes/dorpen),

5.2 De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid.

 

6.    Betalingen

6.1 Bakkerij Schoofs  accepteert enkel directe betalingen via Mollie.

6.2 Als de online betaling om welke reden dan ook niet uitgevoerd werd, wordt de bestelling niet aanvaard.

6.3 Het risico van de goederen gaat over van Bakkerij Schoofs  naar u van zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

 

7.    Aansprakelijkheid

7.1 Bakkerij Schoofs is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Schoofs  is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Schoofs komen.

7.2 Bakkerij Schoofs draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

7.3 Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Schoofs eveneens geen verantwoordelijkheid.

7.4 Bakkerij Schoofs is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

7.5 Aansprakelijkheid voor schade waartegen u al bent verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Schoofs uitgesloten.

7.6 Aansprakelijkheid voor schade die door Bakkerij Schoofs is toe te rekenen beperkt zich tot het bedrag van de bestelling of hoogstens tot het bedrag waartoe Bakkerij Schoofs verzekerd is.

 

8.    Wijzigingen van de algemene verkoopsvoorwaarden

8.1 Bakkerij Schoofs kan de algemene verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd; deze zullen ten allen tijde te zien zijn op de website www.bakkerij-schoofs.be;

8.2 U begrijpt en stemt ermee in wanneer u bestellingen doet bij Bakkerij Schoofs Bakkerij Schoofs zal dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste algemene verkoopsvoorwaarden.

 

9. Algemene juridische voorwaarden

9.1 U stemt ermee in dat, indien Bakkerij Schoofs  geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de algemene verkoopsvoorwaarden (of die Bakkerij Schoofs  volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Bakkerij Schoofs kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Bakkerij Schoofs staan.

9.2 Als een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de algemene verkoopsvoorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige algemene verkoopsvoorwaarden. De overige bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

9.3 Op de algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Bakkerij Schoofs, op basis van de algemene verkoopsvoorwaarden, is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen over conflicterende wetten. U en Bakkerij Schoofs gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de algemene verkoopsvoorwaarden. Op basis van de algemene verkoopsvoorwaarden is de rechtbank van Antwerpen exclusief bevoegd bij geschillen.

 

10. GDPR – Privacy policy

10.1 Via deze privacy policy informeert Bakkerij Schoofs. u over de wijze waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

10.2 Welke gegevens worden verwerkt?

Bakkerij Schoofs verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het verwerken van uw bestelling zoals naam, telefoonnummer en mailadres en indien van toepassing factuurgegevens.

10.3 Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van uw bestelling.
  • De administratieve afhandeling en financiële administratie van uw bestelling.
  • Om te voldoen aan wet- en regelgeving.

10.4 Inzage in uw gegevens

U heeft te allen tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door een mail te sturen naar info@bakkerij-schoofs.be

10.5 Bezoekgegevens website

Bakkerij Schoofs bewaart geen gegevens en maakt geen gebruik van cookies als u onze website bezoekt.

10.6 Delen of verkopen van gegevens

Bakkerij Schoofs deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.

10.7 Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Bakkerij Schoofs bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor eerder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bakkerij Schoofs mag de persoonsgegevens langer bewaren als er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

10.8 Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een verzoek tot Bakkerij Schoofs richten door een e-mail te sturen naar info@bakkerij-schoofs.be, met vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Bakkerij Schoofs de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij Bakkerij Schoofs door de wet verplicht is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

10.9 Datalek

Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) als het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer.

10.10. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden door Bakkerij Schoofs.

Dit zal vermeld worden op onze website, www.bakkerij-schoofs.be.

 

11. Herroeping en retourbeleid

11.1 U mag het contract herroepen om welke reden dan ook en zonder opgave daarvan. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen mits Bakkerij Schoofs hiervan per e-mail(info@bakkerij-schoofs.be) op de hoogte wordt gesteld, binnen 14 dagen na:

– de dag waarop u het product fysiek hebt ontvangen;

– de dag waarop u het laatste product fysiek hebt ontvangen indien u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;– de dag waarop u het laatste zending of het laatste onderdeel fysiek hebt ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

11.2 U zendt de producten onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing om het contract te herroepen overeenkomstig artikel 11.1 heeft meegedeeld, terug. De termijn is in acht genomen wanneer u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

11.3 In geval van herroeping zal de prijs van de producten volledig aan u worden terugbetaald als de geretourneerde producten allen in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten van het terugzenden zijn steeds volledig te uwen laste.

11.4 Als het product gebreken vertoont, mag u dit melden en het product retourneren conform de wijze en termijnen vermeld in punt 11.1 en 11.2. Bakkerij Schoofs biedt u naar uw keuze vermeld op het contactformulier een nieuw product aan of uw geld terug, en betaalt de kosten van het verzenden en retourneren.

11.5 Retourzendingen dienen te gebeuren aan het adres van de vennootschapszetel van Bakkerij Adams, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders gevraagd.

11.6 Wanneer u een product aan Bakkerij Schoofs retourneert, o.w.v. herroeping dan wel gebreken aan het product, moet u het contactformulier, dat op de pagina www.bakkerij-schoofs.be/contact te vinden is, ingevuld doorsturen.

11.7 Wanneer u een product aan ons retourneert, o.w.v. herroeping, dan wel gebreken aan het product, zal Bakkerij Schoofs het geretourneerde product controleren en u binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte stellen van de eventuele terugbetaling.

11.8 Terugbetalingen gebeuren onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door u tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat u als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten heeft. Het verschuldigde bedrag wordt zo snel mogelijk verwerkt en in ieder geval binnen 30 dagen nadat we uw melding inzake uitoefening van uw herroepingsrecht ontvingen of nadat Bakkerij Schoofs u per e-mail heeft laten weten dat u recht hebt op terugbetaling voor het product met gebreken en nadat we alle producten retour ontvangen hebben.

11.9 Als u niet handelt conform punt 11.1, 11.2 en 11.3, hebt u geen recht op herroeping of het doen gelden van klachten voor gebreken. In voorkomend geval kan er uiteraard ook geen sprake zijn van terugbetaling of vervanging van de producten.

11.10 Deze regeling geldt niet voor goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid. Partijen aanvaarden dat alle goederen die onder meer melk-gerelateerde producten, graanproducten, vleesproducten of eieren betreffen onder deze uitzonderingsregeling vallen en waarop derhalve het herroepingsrecht niet geldt.

Versie : December 2023